<track id="0yd1t"></track>

     <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
     <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
     <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
     <em id="0yd1t"></em>

      <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>
      英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语

      越南语学习网

      • 高级搜索
      • 收藏本站
      • 网站地图
      • RSS订阅
      • 设为首页
      • TAG标签
      • TAG列表
      • 关键字列表
      当前位置: 首页 » 越南语语法 » 越南语基本语法 » 正文

      越南语语法:第六章 BàI T?P

      时间:2017-06-28来源:互联网 进入越南语论坛
      核心提示:CÂU H?I VÀ BÀI T?P?i?n d?u cu thch h?p vo ch? tr?ng trong cc ?o?n sau:a) 27/12/1969 ???
      (单词翻译:双击或拖选)
       CÂU H?I VÀ BÀI T?P

      ?i?n d?u câu thích h?p vào ch? tr?ng trong các ?o?n sau:

      a) 27/12/1969 ???c tin nhà v?n Kim Lân trên ???ng t? Hà N?i v? th?m

      ông b?n Nguyên H?ng ? Yên Th? ?ang t?m ngh? ? nhà ông em r? Ph??ng

      Minh Nam ch? t?ch t?nh Hà B?c() anh ?? C??ng t? tr??ng t? sáng tác Ty

      V?n hóa Hà B?c v?i kéo chúng tôi ??n th?m () v?i hai ý ??nh quan tr?ng ()

      M?t là ?? ???c tâm s? v? sáng tác v?n ch??ng v?i m?t nhà v?n có c? () tuy là

      ng??i ??ng h??ng () nh?ng ch?a bao gi? cánh tr? chúng tôi ???c g?p () Hai

      là () c?ng gi?ng nh? ??i v?i nh?ng nhà v?n tên tu?i m?i khi có d?p may th?y

      các ông ghé qua t?nh nhà () chúng tôi th??ng tranh th? xúm nhau ??n ()gò()

      cho b?ng ???c nh?ng cu?c nói chuy?n v?n h?c hay th?i s? cho ?ông ??o b?n

      ??c th? vi?n th? xã ()

      ()T? s? h?i ông ?y v? cách th?c k?t c?u m?t truy?n ng?n(). ()Còn mình

      () mình s? h?i v? kinh nghi?m quan sát và ghi chép(). ()Không () theo t? thì

      cái quan tr?ng nh?t là m?t ph??ng pháp t? t??ng ()T? s? h?i ông ?y v? các

      m?t lý lu?n v?n h?c() () ()Th? còn bu?i nói chuy?n t?i th? xã () T? tin là s? r?t

      t?ng b?ng, r?t n?i ?ình ?ám () () Chúng tôi b?o v?i nhau nh? th? và nh?t t?

      háo h?c kéo nhau ?i ()

      Nh?ng r?i khi ?i háo h?c bao nhiêu thì khi v? chúng tôi u? o?i ch?ng

      ?y () ()Di?n thuy?t ?y à() ? k? ra mà nói ???c thì còn gì b?ng () Nh?ng t? thú

      th?t v?i các c?u là v? cái kho?n này t? bét h?ng () nh?t () ?y c? ng?i m?t

      mình mà ng?m ng?i thì th?y trong b?ng có kh?i ?i?u hay () Vi?t ra gi?y có

      khi ???c ít dòng () Nói chuy?n t?m phào d?m ba anh em th? này () có khi

      vui() nghe ???c() Nh?ng c? mà ra tr??c ?ám ?ông thì thôi() Các c?u tha cho

      t?() () () ??y là câu tr? l?i c?a ông v? nhu c?u di?n thuy?t c?a chúng tôi ()

      (Trích M?t ngày Kim Lân – Tr?n Ninh H?)

      b) Chúng tôi t?i m?t b? sông và ph?i qua con sông khá r?ng ?y () Chà

      () chúng tôi th? phào m?t h?i khoan khoái () Chúng tôi s? ???c ngh? ng?i trên

      55

      thuy?n () M?t ng??i ?àn bà ngo?i b?n m??i () ng?i c?nh m?t th?ng bé ch?ng

      tám chín tu?i () h??ng m?t ra sông, ?ang vót tre b?ng con dao nh?n ()

      Th?y ti?ng ??ng () ng??i ?y quay nhìn chúng tôi và có ý h?t h?i () thu

      x?p các th? r?i m?t tay c?m dao () m?t tay d?t con () nh?y xu?ng thuy?n () Bà

      ta lay nh? v?i vàng c?i sào c?m ch?t vào bùn () r?i ??y m?nh chi?c thuy?n

      nan () Con thuy?n ch?ng m?i lên tr?i () v? sóng ?ành ??ch () nh?y ch?m ra xa

      () Nh?ng không hi?u sao t? nhiên nó quay l?i ghé vào b? ()

      ??ng chí Vi?t Nam mu?n ch?ng hi?u ý () nói ()

      () Bà cho chúng tôi sang sông v?i ch?. Sáu ng??i ch? không n?ng l?m

      ?âu ()

      () Vâng () cháu ghé vào ch? khô ?? các ông kh?i l?m gi?y ()

      顶一下
      (0)
      0%
      踩一下
      (4)
      100%

      热门TAG:


      ------分隔线----------------------------
      [查看全部]  相关评论
      栏目列表
      网络彩票

        <track id="0yd1t"></track>

          <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
          <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
          <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
          <em id="0yd1t"></em>

           <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>

             <track id="0yd1t"></track>

               <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
               <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
               <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
               <em id="0yd1t"></em>

                <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>